Deze website maakt gebruik van cookies.

Colofon

Logo legebatterijen.nl
Auto Recycling Nederland

Auto Recycling Nederland (ARN) is het expertisecentrum dat invulling geeft aan duurzaamheid en recycling in de mobiliteitsbranche. Voor haar opdrachtgevers zorgt ARN o.a. voor verantwoorde inzameling en verwerking van auto’s, auto-accu’s en brom-en snorfietsen.

www.arn.nl

Logo legebatterijen.nl
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

De leden van Branchevereniging voor Kringloopbedrijven (BKN) zijn actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

www.kringloopwinkels.nl

Logo legebatterijen.nl
Branchevereniging Breken en Slopen Recycling

Branchevereniging Breken en Slopen Recycling (BRBS Recycling) vertegenwoordigt breek- en sorteerbedrijven van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en fijn en grof huishoudelijk afval. Zij heeft 70 leden die ongeveer 75% van de bouw- en sloopafvalstroom en andere afvalstromen bewerken tot nieuwe bouw- en productiegrondstoffen op een 150-tal locaties in Nederland. Naast gemengde afvalstromen wordt door leden monostromen zoals onder meer hout, kunststoffen (PVC, PE etc.), bitumineus dakafval etc. verder opgewerkt tot schone grondstoffen. De vereniging behartigd circa 70% van alle vrijkomende afval- en reststromen en heeft als missie het maximaal produceren van grondstoffen uit afval en de productie van brandstof uit reststromen voor de procesindustrie. Ook wordt door leden milieustraten geëxploiteerd en of kunnen burgers afvalstoffen afleveren.

www.brbs.nl

Logo legebatterijen.nl
Humana

Humana is een ontwikkelingsorganisatie die al 26 jaar actief is in Afrika. We steunen duurzame projecten in Angola, de Democratische Republiek Congo en Malawi. We zamelen textiel in via containers. Van de verkoopopbrengst van die ingezamelde kleding en andere textiel financieren we de projecten. Door textiel zelf in te zamelen, te sorteren en te verwerken kunnen wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland helpen met een leuke baan. Daarnaast willen steeds meer bedrijven met ons samenwerken, omdat onze no-nonsense aanpak ze aanspreekt.

www.humana.nl

Logo legebatterijen.nl
KICI

Stichting KICI zamelt textiel in voor het goede doel. Kleding die nog opnieuw gedragen kan wordt krijgt een nieuw leven. Al het andere textiel wordt gerecycled. De opbrengst gaat naar het goede doel.

www.kici.nl

Logo legebatterijen.nl
Vet, recycle het!

MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten behartigt de belangen van de bedrijven in Nederland die oliën en vetten winnen en verwerken tot verschillende producten. MVO zet zich in voor een duurzame keten en is initiatiefnemer van de campagne "Vet, recycle het! De campagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Rioned.

www.vetrecyclehet.nl

Logo legebatterijen.nl
Milieu Centraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over energie en milieu in het dagelijkse leven. De informatie is goedgekeurd door een wetenschapelijke toetsingscommisie. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.

www.milieucentraal.nl

Logo legebatterijen.nl
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

Logo legebatterijen.nl
Nedvang

Nedvang regisseert de inzameling en recycling van de verschillende soorten verpakkingsafval: papier en karton, glas, kunststof, metaal en hout. Daarmee krijgt verpakkingsafval een nieuw leven en besparen we kostbare grondstoffen. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht te zorgen voor de recycling van verpakkingsafval. Deze verantwoordelijkheid is overgenomen door de stichting Afvalfonds Verpakkingen. De monitoring en stimulering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval is door het Afvalfonds Verpakkingen aan Nedvang uitbesteed. Nedvang werkt hiervoor intensief samen met de Nederlandse gemeenten, afvalbedrijven, recyclers en de organisaties die hen vertegenwoordigen.

www.nedvang.nl

Logo legebatterijen.nl
Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten

Producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparaten die invulling geven aan producenten-verantwoordelijkheid.

www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Logo legebatterijen.nl
Nederlandse Vereniging ReinigingsDiensten

De Nederlandse Vereniging ReinigingsDiensten (NVRD) verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

www.nvrd.nl

Logo legebatterijen.nl
RecyBEM

RecyBEM is de uitvoeringsorganisatie van het Besluit Beheer Autobanden en verantwoordelijk voor de inzameling en milieuverantwoorde verwerking van gebruikte autobanden. Consumenten kunnen bij alle garages en bandenservicebedrijven een gebruikte band kosteloos inleveren op vertoon van betaling van een afvalbeheersbijdrage bij aankoop van een nieuwe band, volgens het principe “éénmaal oud voor éénmaal nieuw”.

www.recybem.nl

Logo legebatterijen.nl
Reshare

Leger des Heils ReShare is het onderdeel van het Leger des Heils dat zich bezighoudt met de inzameling van kleding en textiel. Het ingezamelde textiel wordt verkocht in eigen winkels, gebruikt voor directe hulp bij rampen, gebruikt in projecten en verkocht aan sorteercentra. Met de opbrengsten worden projecten in binnen- en buitenland ondersteund.

www.reshare.nl

Logo legebatterijen.nl
Sam’s kledingsactie

Sam’s Kledingactie is een stichting die sinds 1967 textiel in zamelt voor de ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kledingactie werkt samen met vrijwilligers, scholen, bedrijven en gemeenten.

www.samskledingactie.nl

Logo legebatterijen.nl
Stibat

Stibat (Stichting Batterijen) vindt het belangrijk dat batterijen die in Nederland worden verkocht, ook weer worden ingeleverd wanneer ze leeg zijn. Daarom vind je in winkels door heel Nederland inlevertonnen en -dozen van Stibat waar je lege batterijen kunt inleveren. Lege batterijen inleveren is niet alleen goed voor het milieu, je kunt er ook prachtige prijzen mee winnen!

www.legebatterijen.nl

Logo legebatterijen.nl
Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Ook bedrijven die zich bezighouden met het rioleringsbeheer zijn lid. De Vereniging Afvalbedrijven is gesprekspartner voor overheden en andere instanties. De brancheorganisatie vertegenwoordigt in omzet en afvalvolume ongeveer tweederde van de Nederlandse afvalmarkt.

www.verenigingafvalbedrijven.nl

Logo legebatterijen.nl
Vlakglas Recycling Nederland

Stichting Vlakglas Recycling Nederland coördineert alle activiteiten die erop gericht zijn om op een efficiënte, duurzame en milieuvriendelijke manier afgedankt vlakglas tegen zo laag mogelijke kosten in te zamelen en te recyclen. Zij begeleidt en instrueert de deelnemende bedrijven en uitvoeringsorganisaties, coördineert de heffing van de verwijderingsbijdrage en is hét informatiepunt voor betrokkenen.

www.vlakglasrecycling.nl

Logo legebatterijen.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG ondersteunt gemeenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda.

www.vng.nl

Logo legebatterijen.nl
Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland

Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) is een vereniging van producentenorganisaties die zich bezig houden met het inzamelen en verantwoord verwerken van producten in de afvalfase.

Hieronder vallen:
- ARN
- Afvalfonds verpakkingen
- Stichting Batterijen
- Stichting Bruingoed
- Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV)
- Stichting ICT Milieu
- Stichting Lightrec
- Stichting Metalektro Recycling (SMR)
- Nedvang
- Stichting Verwijdering Elektrisch Gereedschap (SVEG)
- Vlakglas Recycling Nederland
- Stichting Witgoed
- RecyBEM
- Stichting RTA (nieuw)

www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

Logo legebatterijen.nl
Wecycle

Wecycle is de stichting die de inzameling, registratie en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle is het collectieve systeem dat in opdracht van de producenten en importeurs zorgt voor verantwoorde inzameling, optimale recycling en rapportage aan overheid en samenleving. Wecycle werkt samen met gemeenten, kringloopbedrijven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en consumenten.

www.wecycle.nl